Algemene voorwaarden

1.0 Toepasbaarheid


1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Praktijk SAS Coaching & Training waarvan Intenso-methode; talent in ontwikkeling onderdeel is, betreffende deelname aan cursussen, trainingen, coaching en andere vormen van opleidingen, hierna te noemen ‘cursus’. Zij zijn tevens van toepassing op verkoop van materialen uit de webshop.


1.2
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Praktijk SAS Coaching en Training.


2.0 Aanbieding en overeenkomst


2.1
Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 14 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Praktijk SAS Coaching en Training.


2.2
De overeenkomst tussen opdrachtgever en Praktijk SAS Coaching en Training komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding of in geval van ‘open inschrijvingen’ door ondertekening van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier of door aanmelding via de website.


2.3
Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd.


3.0 Annulering door opdrachtgever


3.1
De opdrachtgever voor een cursus heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief.


3.2
Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de cursus is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen.

3.3
Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de cursus is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.


3.4
Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen.


3.5
In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling. Het is wel mogelijk dan deel te nemen aan de eerstvolgende editie van de cursus.


4.0 Annulering door Praktijk SAS Coaching en Training


4.1
Praktijk SAS Coaching en Training heeft in geval van een cursus met ‘open inschrijving’ het recht om zonder opgave van redenen een cursus te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op
terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Praktijk SAS Coaching en Training betaalde bedrag binnen 14 dagen.


4.2
Praktijk SAS Coaching en Training heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.


4.3
Praktijk SAS Coaching en Training gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over de doorgang/annulering/verzetten van de training.


5.0 Communicatie


5.1
De opdrachtgever zal Praktijk SAS Coaching en Training steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Praktijk SAS
Coaching en Training noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten.


5.2
Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Praktijk SAS Coaching en Training apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Praktijk SAS Coaching en Training aan de opdrachtgever ter kennis brengt.


5.3
Vragen van administratieve aard zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht een brief een langere verwerkingstijd vragen, dan zullen wij de opdrachtgever binnen een week een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.


6.0 Wijzigingen


6.1
Hoewel Praktijk SAS Coaching en Training een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Praktijk SAS Coaching en Training tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.


6.2
Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.

6.3
Wanneer Praktijk SAS Coaching en Training instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk wordt door Praktijk SAS Coaching en Training steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Praktijk SAS Coaching en Training behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Praktijk SAS Coaching en Training gemaakte kosten, de niet op andere wijze
economisch te benutten manuren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

7.0 Geheimhouding


7.1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijven de bedoelde geheimhoudingsplichten in stand.


8.0 Prijs


8.1
De prijzen van Praktijk SAS Coaching en Training zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.


8.2
Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Praktijk SAS Coaching en Training toch het recht BTW in rekening te brengen.


9.0 Betaling


9.1
Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Praktijk SAS Coaching en Training anders is aangegeven, dient betaling van de door Praktijk SAS Coaching en Training verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.


9.2
Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Praktijk SAS Coaching en Training gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over
het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Praktijk SAS Coaching en Training vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Praktijk SAS Coaching en Training verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.


10.0 Auteursrecht


10.1
Het auteursrecht op de door Praktijk SAS Coaching en Training uitgegeven materialen, brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij Praktijk SAS Coaching en Training, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk SAS Coaching en Training zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.


11.0 Aansprakelijkheid


11.1
De aansprakelijkheid voor schade voor Praktijk SAS Coaching en Training is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Praktijk SAS Coaching en Training is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.


11.2
Praktijk SAS Coaching en Training is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.


11.3
De opdrachtgever vrijwaart Praktijk SAS Coaching en Training en/of externe partijen die in naam van Praktijk SAS Coaching en Training training uitvoeren, voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Praktijk SAS Coaching en Training (op)geleverde wordt gemaakt.


12.0 Geschillen


12.1
De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht


12.2
Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de
opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
12.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Praktijk SAS Coaching en Training


13.0 Bedenktijd


13.1
De deelnemer heeft na inschrijving van een open training een bedenktermijn van zeven werkdagen.


14.0 Klachtenregeling


14.1
Mocht u als opdrachtgever of deelnemer een klacht hebben, dan krijgt u binnen 2 weken een reactie hier op. We streven ernaar uw klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langere tijd in beslag nemen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Uiteraard kunt u daarbij rekenen op vertrouwelijkheid onzerzijds. We zullen uiteraard allereerst alle moeite doen om samen met u het probleem op te lossen.
Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan is Praktijk SAS aangesloten bij Klachtenportaal/ZORG waar een onafhankelijke klachtencommissie uw klacht in behandeling zal nemen.


15.0 Uitvoering, rapportage en garantie


15.1
Praktijk SAS Coaching en Training staat ervoor in dat de werkzaamheden op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen zullen worden uitgevoerd.


15.2
Om er zeker van te zijn dat de professionaliteit op een vereist niveau blijft, vindt er regelmatig overleg plaats over thema’s uit ons vakgebied middels intervisie.


15.3
Onze cursussen worden zowel schriftelijk als mondeling geëvalueerd. Uiteraard zijn deze evaluaties voor de opdrachtgever. Tegelijkertijd vormen zij een belangrijk onderdeel van onze interne kwaliteitscontrole.


16.0 Materialen verkoop webshop

16.1
Materialen worden zo spoedig mogelijk verstuurd. Hierover zal per email contact worden gehouden met de klant.


16.2
Materialen die uit voorraad geleverd worden, kunnen retour gezonden worden mits de verpakking niet geopend en in goede staat is. De betaling zal dan teruggestort worden zodra de materialen weer ontvangen zijn. 


16.3
Mochten materialen niet voldoen aan de eisen van de klant, kan hierover worden gecommuniceerd met Praktijk SAS per email of per telefoon. Er wordt dan zo spoedig mogelijk naar een passende oplossing gezocht.